سینردیفمجریزمان پیشنهادی (دقیقه)شروع و پایان
قرائت قرآن۵۹:۰۰-۹:۰۵
پخش سرودجمهوری اسلامی ایران۵۹:۰۵-۹:۱۰
خیرمقدمرئیس محترم کرسی آموزش محیط زیست یونسکو دردانشگاه پیام نور۱۰۹:۱۰-۹:۲۰
سخنرانیمدیر کل محترم محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران۷۹:۲۰-۹:۲۷
سخنرانیمعاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست۸۹:۲۷-۹:۳۵
سخنرانیمعاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور۱۰۹:۳۵-۹:۴۵
سخنرانیدبیر محترم کمیسیون ملی یونسکو در ایران۱۰۹:۴۵-۹:۵۵
پیام وزیروزیرمحترم علوم، تحقیقات و فناوری۵۹:۵۵-۱۰:۰۰
ارائه ۳ دقیقه ای پایان نامه ها و رساله های حوزه آموزش محیط زیست۱۲:۰۰-۱۰:۰۰
نشستهای علمی مجازی ( شامل ۱۶ نشست مرتبط با آموزش محیط زیست)۱۳:۰۰-۱۷:۰۰
نمایشگاه دستاوردهای آموزش محیط زیست در قالب ۲۰ غرفهآفلاین به مدت ۱۰ روز
ارائه پادکست حکایت پسماند با مخاطب کودکانآفلاین به مدت ۱۰ روز